Ρήτρα Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι το Κυβερνητικό Σώμα της Hipoges S.L (“HIPOGES”), με έδρα στην Μαδρίτη (C/Albacete N.3, 5th floor, 28027) και ΑΦΜ B85610228.

Η  HIPOGES  θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που κοινοποιήθηκαν, καθώς και για να μπορεί να ζητήσει, εάν είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στην αναφορά ή την καταγγελία είναι η εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που ισχύει για την HIPOGES.

Η HIPOGES δε θα κοινοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει σε τρίτους, παρά μόνο σε αρμόδιες δικαστικές και δημόσιες αρχές, όταν αυτό οφείλεται αυστηρά σε νομική υποχρέωση στο πλαίσιο ερευνών.

Επιπλέον, η ταυτότητά σας σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει απόρρητη και δε θα κοινοποιηθεί στα πρόσωπα στα οποία σχετίζονται με τα γεγονότα ή σε τρίτους.

Προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για τη γνώση και τη διερεύνηση των αναφερόμενων ή αναφερόμενων ενεργειών ή παραλείψεων δεν θα υποστούν επεξεργασία και θα διαγραφούν αμέσως.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία διατηρούνται μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος για να αποφασιστεί εάν θα ξεκινήσει έρευνα για τα γεγονότα που αναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λήψη της αναφοράς χωρίς να έχει ξεκινήσει καμία έρευνα, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός εάν σκοπός της αποθήκευσης είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τη λειτουργία του συστήματος. Οι αναφορές που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία μπορούν να καταγράφονται μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή, χωρίς να ισχύει η υποχρέωση αποκλεισμού.

Όταν η επικοινωνία γίνεται προφορικά, ηχογραφείται για τον ίδιο σκοπό. Αυτή η ηχογράφηση μπορεί να υπόκειται σε παραμόρφωση φωνής κατά την επιλογή του αναφέροντος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (α) μέσω ταχυδρομικής επικοινωνίας στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω σε αυτό το έγγραφο, ή (β) αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@hipoges.com.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίρρησης, περιορισμού και φορητότητας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@hipoges.com, παρέχοντας αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή ισοδύναμου εγγράφου. Εάν θεωρείτε ότι το δικαίωμά σας για προστασία δεδομένων έχει παραβιαστεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μπορείτε να υποβάλετε Εξωτερική Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) (www.aead.gr) απευθείας γραπτώς, ή προφορικώς, ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.