Ο όμιλος Hipoges εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση επισφαλών περιουσιακών στοιχείωv

 

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαδικασία αποτίμησης και αγοράς, συμβουλές για το σχεδιασμό της διαδικασίας και την εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης, λύσεις διαχείρισης για διάφορα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις
Asset Management
Οριζόντιες ομάδες Διαχειριστών Περιουσιακών στοιχείων (Asset Managers), Νομικών Διαχειριστών (Legal Managers), Διαχειριστών ακινήτων (Real Estate Managers), και Αναλυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση του χρέους, των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η εταιρεία για λογαριασμό επενδυτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Corporate Services
Μια εξειδικευμένη ομάδα αφοσιωμένη στην παροχή εταιρικών υπηρεσιών, όπως λογιστικής και γραμματειακής διαχείρισης που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδυτικών οχημάτων διαχείρισης ακινήτων.
Οχήματα Τιτλοποιήσεων
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση και διαχείριση οχημάτων τιτλοποίησης και την αντίστοιχη έκδοση τίτλων στην ισπανική και πορτογαλική αγορά χάρη σε μια Eταιρεία Eιδικού Σκοπού STC που μπορεί να δράσει σε διαφορετικές χώρες.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η Hipoges παρέχει υπηρεσίες αναδοχής και ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) για την αποτίμηση επενδύσεων, μαζί με εκτιμήσεις των εξασφαλίσεων και των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθοδολογίες
Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate Management)
Ολοκληρωμένη διαχείριση των κατακυρωμένων ακίνητων, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο τους από την ανάκτηση μέχρι την πώληση. Νομικές και λοιπές τυπικές διαδικασίες, διοίκηση, μάρκετινγκ και συναλλαγές.
Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate Management)
Ολοκληρωμένη διαχείριση των κατακυρωμένων ακίνητων, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο τους από την ανάκτηση μέχρι την πώληση. Νομικές και λοιπές τυπικές διαδικασίες, διοίκηση, μάρκετινγκ και συναλλαγές.

Clientes

Instituciones de primer nivel confían en Hipoges
Note: Carousel will only load on frontend.